Projekt

"Potencjał-Działanie-Rozwój;nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych"

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Celem głównym projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Miasta Płocka.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miastem Płock (lider projektu) oraz Academią Economiką (partner II).

Projekt rozpoczyna realizację w styczniu 2014 roku, a kończy 30 czerwca 2015 roku.

Celami głównymi projektu są;

  • Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Miasta Płocka.
  • Prowadzenie partnerskiej i efektywnej współpracy pomiędzy Gminą Miasto Płock oraz przedstawicielami III sektora poprzez wypracowanie zasad, form i procedur prowadzenia dialogu obywatelskiego w zakresie tworzenia i realizacji polityk i zadań publicznych.
  • Stworzenie warunków finansowej i niefinansowej współpracy samorządu i NGO Miasta Płocka ukierunkowanych na efektywne świadczenie usług na rzecz lokalnej społeczności.
  •  Wdrażanie współpracy na rzecz zapewnienia optymalnych warunków dla społecznej aktywności ułatwiających podejmowanie inicjatyw obywatelskich i tworzenie NGO oraz integrujących III sektor poprzez wspieranie NGO, grup obywatelskich.

W tym czasie odbędzie się wiele spotkań, warsztatów, konsultacji, a ich wymiernym rezultatem będzie opracowanie „Płockiego Modelu Współpracy”. Zostaną w nim określone płaszczyzny oraz zasady współpracy samorządu płockiego z płockimi organizacjami pozarządowymi.

 

Zadanie 1. Samoocena metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.

W ramach realizacji zadania dwukrotnie została przeprowadzona diagnoza jakości współpracy pomiędzy administracją samorządową Miasta Płocka, a płockimi organizacjami pozarządowymi. Wśród płockich NGO została przeprowadzona ankieta oceniająca jakość współpracy. Łącznie zgromadzono 150 ankiet. Pierwsze badanie poprowadzone zostało na przełomie lutego i marca 2014 roku, drugie natomiast na przełomie lutego i marca bieżącego roku. Wyniki badania zostały poddane pod dyskusję na spotkaniach międzysektorowych z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Płocka (wydziały współpracujące z NGO) i organizacji pozarządowych. Samoocenę przeprowadzono dwukrotnie w celu zidentyfikowania zmiany w zakresie współpracy międzysektorowej w Płocku.  

Dokumenty do pobrania

Diagnoza wstępna 2014r.

Lokalny Indeks Jakości Współpracy 2014r.

Sprawozdanie LIJW 2014r.

Diagnoza wstępna 2015r.

Lokalny Indeks Jakości Współpracy 2015r.

Sprawozdanie LIJW 2015r.

 

Zadanie 2. Konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć w zakresie tworzenia polityk publicznych. 

Przeprowadzono konsultacje procedury konsultacji i standardów w formach tradycyjnych poprzez przeprowadzenie czterech spotkań konsultacyjnych, debaty i zlecenia przeprowadzenia Zogniskowanego Wywiadu Grupowego (badanie fokusowe).

Dokumenty do pobrania

Raport FGI 20.05.2014r.

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 848/2014

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock

 

Zadanie 3. Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów.   

Przeprowadzono cztery spotkania robocze w celu międzysektorowego opracowania katalogów wskaźników pomiaru efektywności realizacji i równej dostępności polityk publicznych dla wybranych dokumentów. Podczas spotkań uczestnicy przede wszystkim mogli się zapoznać z głównymi narzędziami służącymi ocenie realizacji polityk i programów, czyli monitoringiem i ewaluacją poznając ich cechy wspólne i różne. Zapoznali się również z lokalnymi politykami publicznymi jako sumą systemowych i porządkowych działań na rzecz rozwiązywania najważniejszych problemów lokalnych społeczności.
Podczas debaty uczestnicy dyskutowali na tematy; Czy realizacja polityk i procedur publicznych powinna być poddawana procedurom ewaluacji, monitoringu, audytu czy kontroli? i Czy działalność ciał doradczych powołanych do opiniowania polityk i programów publicznych powinna być poddawana procedurom ewaluacji, monitoringu, audytu czy kontroli?
Procedury prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych w Płocku zostały poddane pod dyskusję podczas Zogniskowanego Wywiadu Grupowego (badani fokusowe).
We wszystkich spotkaniach uczestnikami byli zarówno przedstawiciele NGOsów, jak i urzędników Płockiego Urzędu Miasta.  
Wnioski i rekomendacje powstałe po spotkaniach posłużyły do opracowania Procedury prowadzenia ewaluacji realizacji polityki programów publicznych.
Kolejnym elementem realizacji tego zadania było opracowanie „Metodologii i narzędzi badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych”. Dokument ten powstał, ponieważ polityki publiczne są zazwyczaj tworzone i wykonywane w warunkach partnerskiego współdziałania różnych podmiotów, począwszy od władz lokalnych poprzez organizacje pozarządowe, aż p indywidualnych obywateli. Wszyscy powinni zostać zaangażowani w proces tworzenia planów, programów i strategii zaspokajania potrzeb obywateli i rozwiązywania problemów społecznych na jak najwcześniejszym etapie diagnozowania potrzeb społecznych i inicjowania tworzenia konkretnych polityk. Zwiększa to szansę na przygotowanie takich polityk lokalnych, które będą bardziej adekwatne do potrzeb i problemów różnych grup mieszkańców. Polityki tworzone w partnerstwie pobudzą zainteresowanie społeczności współudziałem w ich planowaniu i realizacji.

Dokumenty do pobrania

Uchwała Rady Miasta Nr 862/L/2014

Metodologia badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych

Uchwała Rady Miasta Nr 863/L/2014

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Raport FGI 12.06.2014r.

 

Zadanie 4. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych

Dokumenty do pobrania

Ekspertyza "Standardy realizacji zadań i usług publicznych"

Procedura "Standardy realizacji zadań publicznych oraz kryteria oceny ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych"

Zarządzenie NR 5166/2014 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie standaryzacji zadań publicznych zlecanych do realizacji w otwartych konkurach ofert

Ekspertyza "Zasady ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert"

Zarządzenie NR 4948/2014 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka

Ekspertyza " Zasady realizacji i rozliczania zadań publicznych oraz systemu monitoringu, kontroli i oceny realizacji zleconych zadań publicznych

Procedura "Systemu monitoringu, oceny i informowania o realizacji zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym"

Zarządzenie NR 5151/2014 w sprawie wprowadzenia procedury systemu monitoringu, oceny i informowania o realizacji zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym 

 

Zadanie 5. Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych

Dokumenty do pobrania

Ekspertyza "Analiza stanu prawnego i dotychczasowych dobrych praktyk tworzenia partnerstw projektowych"

Zarządzenie NR 4994/2014 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia trybu zawierania partnerstw projektowych pomiędzy organizacją pozarządową jako liderem, a Gminą Miasto Płock jako partnerem projektu

Procedura "Tryb zawierania partnerstw projektowych pomiędzy organizacją pozarządową jako liderem, a Gminą Miasto Płock jako partnerem projektu"

Zarządzenie NR 4993/2014 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia narządzi i zasad realizacji inicjatywy lokalnej

Procedura "Narzędzia i zasady realizacji inicjatywy lokalnej"

 

Zadanie 6. System wsparcia inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych na terenie Miasta Płocka  

Dokumenty do pobrania

Ekspertyza "Zasady tworzenie partnerstw publiczno-społecznych na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich"

Program animacji w Gminie Miasto Płock

Ekspertyza "Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego i gwarancyjnego organizacji pozarządowych"

Zarządzenie NR 5013/2014 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia zasad korzystania z lokali przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku

Procedura "Polityka lokalowa Gminy Miasto Płock wobec organizacji pozarządowych. Zasady korzystania z lokali przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku"

Zarządzenie NR 5010/2014 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia "Polityki informacyjno-promocyjnej Gminy Miasto Płock wobec organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich".

Procedura: "Polityka informacyjno-promocyjna Gmina Miasto Płock wobec organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich"

Procedura "Zasady tworzenia i funkcjonowania funduszu pożyczkowego i gwarancyjnego dla organizacji pozarządowych"

Procedura: "Tworzenia partnerstwa publiczno społecznego na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich"

Zarządzenie NR 148/2014 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia inicjatyw obywatelskich"

Procedura "Zasady wsparcia inicjatyw obywatelskich"

 

Zadanie 7. Wspieranie procesów integracji sektora płockich organizacji pozarządowych

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie NR 149/2014 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia zasad korzystania z lokali przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych ul. Misjonarska 22 w Płocku

Zarządzenie NR 150/2014 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia procedury "Aktualizacja mapy aktywności NGO oraz prowadzenia internetowych grup problemowych i tematycznych działających na terenie Gminy Miasto Płock"

Procedura: "Aktualizacja mapy aktywności NGO oraz prowadzenia internetowych grup problemowych i tematycznych"

"Diagnoza potrzeb szkoleniowych organizacji pozarządowych"

Procedura wspierania integracji organizacji pozarządowych

Zarządzenie NR 5012/2014 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz współpracy z zespołami tematycznymi organizacji pozarządowych

Regulamin Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ekspertyza: "Wypracowanie dobrych praktyk mechanizmów zachęcania NGO do udziału w wydarzeniach lokalnych i spotkaniach wielosektorowych"

 

Zadanie 8. Testowanie wybranych elementów wdrożenia modelu na gruncie Miasta Płocka

W ramach zadania została przeprowadzona ewaluacja ex-post dwóch programów polityki społecznej; „Programu profilaktyki szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2012-2014” oraz „Programu profilaktyki szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2012-2014”.
Ewaluacji ex-post został również poddany „Program współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”. Głównym celem „programu współpracy” jest budowanie partnerstwa między Miastem z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Dlatego też w badaniu posłużyliśmy się kryterium skuteczności, które pozwoliło ocenić rodzaj uzyskanych rezultatów w odniesieniu ro roku 2013. Zbadaliśmy również efektywność realizowanych w oparciu o współpracę z miastem projektów.
Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych badań posłużą do tworzenia programów na kolejne lata.
Na przełomie września i października 2014 roku przeprowadziliśmy „Badanie satysfakcji mieszkańców Płocka z realizacji polityk publicznych”.
Celem badania było zdiagnozowanie warunków życia w mieście Płocku oraz wizerunku miasta w świadomości mieszkańców; określenie problemów i potrzeb społecznych; ocena stopnia zadowolenia mieszkańców z realizacji polityk publicznych; poznanie oczekiwań mieszkańców w stosunku do rozwoju polityk publicznych.
Badanie to zostało wykonane gdyż głównym celem projektu jest „Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Miasta Płocka”. Wyniki uzyskane podczas badania posłużą miastu przy tworzeniu polityk publicznych.

Dokumenty do pobrania 

Raport z ewaluacji ex-post programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2014 rok. 

Raport "Przeprowadzenie kompleksowej ewaluacji polityk publicznych na koniec kadencji władz samorządowych Miasta Płocka"

Raport z ewaluacji programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców Miasta Płocka w latach 2012-2014

Raport z ewaluacji programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Płocka w latach 2012-2014

Raport "Badanie satysfakcji mieszkańców Płocka z realizacji polityk publicznych"

Raport z konsultacji społecznych projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Płocka na lata 2014-2020

Raport z konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2015 rok"