BHP

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

a.    dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami (16 godzin)
b.    dla kadry inżynieryjno technicznej (16 godzin)
c.    dla pracowników administracyjno-biurowych (8 godzin)
d.    dla pracowników na stanowiskach robotniczych (8 godzin)
e.    oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem Pracodawcy

Szkolenie zorganizowane jest w formie kursu prowadzonego metodą wykładu problemowego z zastosowaniem prezentacji komputerowej i wykorzystaniem rzutnika multimedialnego oraz pokazu i ćwiczeń - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Jednostka zlecająca otrzyma nośnik CD z wykładem zawierającym odniesienia do przepisów i istotne wskazówki z zakresu bezpiecznej organizacji procesu pracy do wykorzystania w procesie samokształcenia i dalszej codziennej pracy.

Szkolenie swoim zakresem obejmuje;
         1.  Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z
omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE i konwencji MOP)
         2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami. Metody ochrony przed zagrożeniami środowiska pracy: czynniki zagrażające urazami mechanicznymi, czynniki związane z zagrożeniami pożarowymi i porażeniem prądem, czynniki fizyczne (hałas, pole elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat), czynniki chemiczne, pyły, czynniki biologiczne, czynniki psychofizyczne, niewłaściwe oświetlenie
        3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym organizacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe oraz inne maszyny i urządzenia. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
       4.   Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy i zachowania pracowników oraz związana z nimi profilaktyka
       5.  Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
      6.   Zasady postępowania w razie powstania wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii)
      7.  Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku z uwzględnieniem zmian w zakresie prowadzenia resuscytacji
     8.   Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy -  świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników, analiza kosztów wypadków
     9.     Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego
    Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie prowadzić będą osoby uprawnione do prowadzenia zajęć na szkoleniach BHP. Kwalifikacje podparte są ukończeniem studiów podyplomowych z zakresie BHP – ukończone w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy oraz uprawnieniami egzaminatora w OKE w zakresie BHP.