Kierunek sukces

Projekt realizowany był przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie w partnerstwie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku oraz Fundacją Q.

Celem projektu był wzrost poziomu umiejętności i wiedzy z zakresu języka obcego, technologii ICT, matematyki oraz przedsiębiorczości w roku szkolnym 2011/2012 480 osób zamieszkujących obszary wiejskie woj. Mazowieckiego uczących się w szkołach dla dorosłych.

Czas trwania projektu: 1.08.2011 – 30.07.2012


Projekt skierowany był do 480 słuchaczy kształcenia ustawicznego z terenów wiejskich tj. w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców  i obejmował:

• 80 bezrobotnych
• 160 osób nieaktywnych zawodowo w tym osoby uczące się
• 240  osób zatrudnionych.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie było:
• nauka w szkołach dla dorosłych
• miejsce zamieszkania:  uczestnikami mogą być osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego na obszarach wiejskich tj. (gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miastach do 25 tys. Mieszkańców)
• wypełnienie dokumentów  kwalifikujących tj. formularza zgłoszeniowego, oświadczenie o przynależności do grupy docelowej,  xero dowodu osobistego, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, deklaracje ukończenia projektu oraz zaświadczenie ze szkoły że są jej słuchaczami. 

W ramach projektu słuchaczom kształcenia ustawicznego (LO i ULO i Technikum dla dorosłych) proponowane były do wyboru następujące zajęcia:
• język obcy: angielski, niemiecki, rosyjski - 80 godzin dla uczących się na wszystkich semestrach LO dla dorosłych (od 1 do 4 semestru)
• projektowanie stron www oraz sieci komputerowe - 50 godzin dla słuchaczy uczących się na 1 i 2 semestrze LO dla dorosłych
• podstawy przedsiębiorczości (zakładanie i prowadzenie małych przedsiębiorstw) - 70 godzin dla osób uczących się na 3 i 4 semestrze LO dla dorosłych
• matematyka - 30 godzin dla słuchaczy uczących się na 3 i 4 semestrze LO dla dorosłych