Lider I

Lider w Małej Ojczyźnie

Projekt realizowany był w okresie od 1.08.2010r. do 31.12.2010r.
Projekt skierowany był do społeczności lokalnej Miasta  i Gminy Drobin.
Celem ogólnym  projektu było pobudzanie oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarze Miasta i Gminy Drobin poprzez podniesienie świadomości i aktywności mieszkańców gminy w zakresie inicjowania i podejmowania działań na rzecz rozwoju edukacji.
Grupę docelową w projekcie stanowili mieszkańcy gminy miejsko-wiejskiej, społeczności lokalne i podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju. W szczególności projekt skierowano do 40 mieszkańców Miasta i Gminy Drobin - przedstawicieli społeczności lokalnych, lokalnych władz samorządowych oraz lokalnych liderów. Ponadto wsparcie szkoleniowe skierowano do 16 aktywnie działających liderów lokalnych i przedstawicieli sołectw.

W ramach projektu przewidziano do realizacji i zrealizowano następujące działania:
1. Seminarium inaugurujące projekt „DOBRE PRAKTYKI-edukacja w środowisku wiejskim” – w trakcie 1-dniowego spotkania przedstawiono dobre praktyki z zakresu oddolnych inicjatyw edukacyjnych i społecznych na obszarach wiejskich. Uczestnikami było 40 mieszkańców gminy Drobin, w tym przedstawiciele lokalnych władz, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, sołtysi, lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy działający aktywnie w sowich lokalnych środowiskach. Seminarium prezentowało dobre praktyki, a jednocześnie miało na celu zachęcenie do podejmowania inicjatyw w środowisku wiejskim i wymiany doświadczeń.

2. Szkolenie „Mieszkaniec jako animator – aktywizacja społeczności wiejskiej”–2 dniowe szkolenie wyjazdowe dla 16 osób. Zakres tematyczny szkolenia: rola i metody pracy lokalnego animatora, mechanizmy aktywizacji lokalnych społeczności. Szkolenie miało na celu nabycie umiejętności z zakresu rozpoznawania środowiska lokalnego (zasobów ludzkich i instytucjonalnych) a także zwrócenie uwagi na potrzeby i problemy mieszkańców. Uczestnicy po dokonaniu analizy lokalnych zasobów nabyli umiejętności pozwalające na wspólne rozwiązywanie problemów i pobudzanie potencjału lokalnej społeczności. Szkolenie miało ułatwić nawiązywanie współpracy. Pomóc w identyfikacji kluczowych problemów.

3. Szkolenie „Mobilizowanie ludzi do działania – tworzenie sieci współpracy na wsi”– 2-dniowe szkolenie wyjazdowe dla 16 osób. Zakres tematyczny szkolenia: narzędzia i metody wzmacniania potencjału lokalnej społeczności, kojarzenie partnerów w celu z tworzenia sieci współpracy. Uczestnicy szkolenia nabyli praktyczne umiejętności z zakresu tworzenia sieci współpracy w lokalnych społecznościach. Otrzymali narzędzia, które pomagają w organizacji współpracy wokół problemu (kogo zaprosić do udziału w pierwszym spotkaniu, jak zorganizować takie spotkanie). Uczestnicy dowiedzieli się również w jaki sposób zachęcić innych ludzi zamieszkujących na danym terenie do wspólnego działania.

4. Szkolenie „Projekty edukacyjne na obszarach wiejskich-możliwości współfinansowania z EFS” -1 dniowe szkolenie dla 16 osób. Zakres tematyczny szkolenia: prezentacja  POKL  w obszarze edukacji. Uczestnicy szkolenia nabyli umiejętności z zakresu metodologii tworzenia projektów w ramach EFS i poszukiwania źródeł finansowania pomysłów, właściwego podejścia do sposobów rozwiązywania problemów objętych obszarem wsparcia EFS poprzez myślenie projektowe, analizy problemów i tworzenia na tej podstawie celów stanowiących podstawę projektu.

5. Wyjazd studyjny (1-dniowy) do Gminy Słupno, która  posiada doświadczenie w wspieraniu oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich. Podczas wyjazdu uczestnicy projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zapoznali się z działalnością instytucji na rzecz lokalnej społeczności. Odwiedzili warsztaty terapii zajęciowej. Złożyli również wizytę w spółdzielni socjalnej działającej na terenie gminy.