O nas

Kilka słów o nas

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej utworzone zostało na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. Rozporządzenie to opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw Nr 22 z 1950 r. pod pozycją 191. To samo Rozporządzenie Rady Ministrów uznało TWP za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej powstało jako kontynuacja Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego (TURiL) oraz Instytutu Kulturalno-Oświatowego Spółdzielni "Czytelnik".

TWP od samego początku swego istnienia było jednym z ważnych ogniw pozaszkolnej oświaty dla dorosłych. Swoje cele statutowe Towarzystwo realizowało poprzez upowszechnianie osiągnięć nauki, techniki i sztuki, krzewienie wiedzy, szerzenie oświaty i kultury.

Za główne cele swojej działalności Towarzystwo Wiedzy  Powszechnej przyjmuje:

Upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej;

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i  kulturowej;

Współdziałanie z administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Towarzystwa;

Współpraca, wymiana doświadczeń z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami oraz placówkami działającymi na rzecz edukacji i wspomagającymi szkoleniowo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe;

Promocja zatrudnienia  i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych utratą pracy;

Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i pro-zdrowotnej obywateli.

Realizuje je poprzez: 

Prowadzenie kursów w zakresie kształcenia i doskonalenia w różnych dziedzinach wiedzy  oraz umiejętności, w tym języków obcych, zawodowych i doskonalących w  zawodzie oraz uwzględniających zainteresowania własne słuchaczy;

Prowadzenie odczytów i prelekcji;
organizacja spotkań dyskusyjnych seminariów, konferencji sesji popularnonaukowych i szkoleniowych.

Zarząd TWP OR Płock

Prezes TWP OR Płock - Tadeusz Wróblewski
Wiceprezes TWP OR Płock - Tadeusz Nowakowski
Wiceprezes TWP OR Płock - Krzysztof Zembski
Dyrektor TWP OR Płock - Bożena Musiał

Członkowie Zarządu;

- Mieczysław Koźluk
- Bożena Musiał
- Wiesław Magnuszewski