Projekt Badawczy

„Analiza perspektyw rozwoju kształcenia ustawicznego na rynku pracy Subregionu Płockiego”

Projekt badawczy „Analiza perspektyw rozwoju kształcenia ustawicznego na rynku pracy Subregionu Płockiego” był realizowany w ramach działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006. Projekt był skierowany do instytucji zajmujących się monitorowaniem regionalnego rynku pracy.
Celem projektu było dostosowanie oferty szkoleniowej podnoszącej umiejętności i kwalifikacje zawodowe mieszkańców obszarów wiejskich Subregionu Płockiego do wymogów rynku pracy.
Analizy i badania  powstałe w projekcie umożliwiły:
1.    rozpoznanie możliwości i potrzeb szkoleniowych ludności wiejskiej powiatów: płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego
2.    identyfikacja oczekiwań przedsiębiorców dotyczących kwalifikacji zawodowych
              zatrudnianych pracowników
3.    analiza oferty szkoleniowej dostępnej na rynku pracy po kątem jej dostosowania do
              wymogów rynku pracy
4.    identyfikacja kierunków rozwoju obszarów wiejskich  gmin Subregionu Płockiego
              determinujących przyszłe potrzeb rynku pracy

Badaniami zostały objęte następujące segmenty rynku pracy:
- mieszkańcy obszarów wiejskich powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego
- pracodawcy z terenu w/w powiatów oraz miasta Płocka
- instytucje szkoleniowe prowadzące działalność szkoleniową na tych obszarach
  - powiaty i gminy Subregionu Płockiego

Zakres i przedmiot  programu badawczego
Program badawczy obejmował  pięć modułów badawczych:
Moduł  I -  Potrzeby edukacyjne i szkoleniowe  mieszkańców Subregionu  Płockiego
Moduł  II - Oferty szkoleniowe dostępne na rynku pracy Subregionu Płockiego
Moduł III - Oferty pracy zgłaszane przez przedsiębiorców Subregionu Płockiego   
Moduł IV - Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego
Moduł  V - Kierunki szkoleń dostosowane do zapotrzebowania rynku pracy na zawody i
                   kwalifikacje odpowiadające potrzebom obecnego i perspektywicznego rynku    
                   pracy.

Moduły I – IV obejmowały swym zakresem niezależne badania i analizy dotyczące poszczególnych zagadnień rynku pracy na obszarze Subregionu Płockiego, a wyniki ich badań zostały przedstawione w formie raportów. Moduł V stanowi podsumowanie  programu  badawczego.

Rezultatem prac badawczych jest baza danych obejmująca szczegółowe zagadnienia zebrane i poddane analizom w ramach poszczególnych modułów badawczych:
- potrzeby edukacyjne i szkoleniowe zgłaszane przez mieszkańców
 - poziom wykształcenia ludności
 - oferty  szkoleniowych dostępne na rynku pracy
 - oferty pracy zgłaszane przez przedsiębiorców
 - kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego
 - programy i kierunki szkoleń zbieżne z potrzebami rynku pracy

Dokumenty do porania

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych dostępnych na rynku pracy.pdf

Potrzeby edukacyjne i szkoleniowe mieszkańców Subregionu Płockiego.pdf

Wymogi rynku pracy w zakresie potrzeb zgłaszanych przez pracodawców.pdf

Kierunki szkoleń skierowane do ludzi zamieszkałych na obszarach wiejskich dostosowane do obecnych i perspektywicznych wymogów rynku pracy.pdf

Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego.pdf