Rady Pedagogiczne

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Kierowników Wycieczek Szkolonych i Obozów Wędrownych (8 godzin)

Ogólnym celem kursu jest przygotowanie kadry wychowawczej i kierowniczej do prowadzenia różnych for krajoznawstwa i turystyki organizowanej w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych, a w szczególności; wycieczek przedmiotowych; wycieczek krajoznawczo-turystycznych; imprez krajoznawczo-turystycznych, takich jak: biwaki, konkursy, turnieje; imprez turystyki kwalifikowanej: obozy wędrowne i rajdy; imprez wyjazdowych, w tym zagraniczne.
Program szkolenia uwzględnia Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

Szkolenie swoim zakresem obejmuje;
1.    Krajoznawstwo i turystyka w pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Formy oraz cele krajoznawstwa i turystyki.
2.    Przepisy prawa w zakresie organizacji przez szkoły i placówki oświatowe krajoznawstwa i turystyki.
3.    Zasady organizacji wycieczek szkolnych, biwaków, „zielonych szkół” i innych imprez turystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.    Podstawowa dokumentacja pedagogiczna i finansowa wycieczki szkolnej.
5.    Obowiązki organizatora, kierownika i opiekunów wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych, w tym turystyki kwalifikowanej - przed wycieczką, w czasie wycieczki i po jej zakończeniu.
6.    Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek / imprez szkolnych.

Koszt szkolenia
Każdorazowo ustalany jest ze zleceniodawcą w zależności od ilości osób.

Ochrona danych osobowych w edukacji

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników placówek oświatowych, w tym szczególnie dla kadry zarządzającej (dyrektorów i wicedyrektorów).

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w szkole do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA. Uczestnictwo w szkoleniu zapewni spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki, które uzyskały upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Uczestnicy dowiedzą się w szczególności:

  • o specyfice przetwarzania procesów przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej,;
  • jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych pracowników szkoły, uczniów i rodziców;
  • jakie są praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych pracowników, uczniów oraz ich rodziców;;
  • o ochronie danych osobowych w e-dzienniku: na co zwracać szczególną uwagę wybierając e-dziennik dla szkoły, w jakich przypadkach i w jaki sposób sporządzić właściwą umowę powierzenia przetwarzania danych firmie zarządzającej e-dziennikiem,;
  • w jaki sposób prowadzić dzienniki papierowe;
  • w jaki sposób powinny działać szkolne biblioteki, aby nie naruszać ustawy o ochronie danych osobowych;
  • jaką rolę pełni Administrator Bezpieczeństwa Informacji w strukturze organizacyjnej szkoły - komunikacja z pozostałymi pracownikami przetwarzającymi dane osobowe.

Szczegółowy program szkolenia
Prezentacja multimedialna oraz wykład wzbogacony o liczne warsztaty praktyczne oraz kazusy. Między innymi: prawidłowe formułowanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, wspólne wypełnianie budzących najwięcej wątpliwości pól wniosku rejestracyjnego do GIODO, sposób postępowania w przypadku zgłaszania zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych przez osoby trzecie. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny ochrony danych osobowych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Standardowo - 6 godzin zegarowych. Po indywidualnych konsultacjach z Zamawiającym, istnieje możliwość przedłużenia szkolenia i wzbogacenia go o nowe, szczególnie interesujące Zamawiającego elementy.


Techniki mediacji i negocjacji

Szkolenie uczy praktycznych metod prowadzenia negocjacji i mediacji na gruncie zawodowym, ułatwia dojście do porozumienia, osiągnięcie zamierzonych celów oraz zmniejsza ryzyko rozwoju sytuacji konfliktowych.

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w zespołach lub chcących wykorzystać techniki mediacji i negocjacji do zmiany istniejących wzorców komunikacji, np. pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów społecznych, psychologów, nauczycieli, pedagogów.

PROGRAM:
1.    Podstawy procesu negocjacji i mediacji.
2.    Główne założenia mediatora, etapy procesu.
3.    Techniki pracy z konfliktem.
4.    Negocjacje rozwiązań, docieranie do celów.
5.    Konflikt jako źródło wiedzy o potrzebach.
6.    Moje myśli i założenia - warsztat intrapsychiczny.
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6 godzin
Szkolenie jest wstępem do zagadnienia mediacji. Osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy mogą wziąć udział w szkoleniu specjalistycznym: Mediacje rodzinne (kurs podstawowy - 54h, kurs specjalistyczny 80h).


Jak pomóc dziecku radzić sobie z trudnymi emocjami?

Szkolenie adresowane jest do członków rad pedagogicznych wszystkich typów szkół

Forma:
grupy do 30 osób – warsztat,
grupy ponad 31 osób – wykład aktywny

Czas trwania 4 godziny dydaktyczne

Zagadnienia
1. Rozpoznawanie emocji
2. Diagnozowanie poziomu stresu oraz blokad kanałów sensorycznych
3. Sposoby radzenia sobie ze stresem
4. Metody komunikacji z dzieckiem w sytuacjach stresogennych
5. Nagroda czy kara?
6. Od czego zależy sukces?

Kształtowanie odporności psychicznej u dzieci

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach.

Celem szkolenia jest pomoc dziecku w procesie budowania optymistycznego myślenia o sobie i świecie, uczenie dziecka optymistycznego sposobu myślenia o sobie, zapoznanie z ćwiczeniami pozwalającymi zmieniać sposób myślenia z pesymistycznego na optymistyczny.

Obszary:
Awans zawodowy nauczycieli, Dydaktyka / metodyka, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, Profilaktyka, bezpieczeństwo, wychowanie

Tematyka:
wzmacnianie poszczególnych filarów odporności psychicznej,
teoria poczucia wartości i jej wykorzystanie w pracy,
filary poczucia własnej wartości,
filary odporności psychicznej,
metody kognitywnej terapii w procesie wzmacniania poczucia wartości.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej.

Liczba godzin: 5

Liczebność grupy: wg liczebności grona pedagogicznego.

Cena: 700 zł

Kierowanie klasą - dyscyplina w klasie

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy o kluczowych elementach związanych z kierowaniem klasą; nabycie umiejętności diagnozowania źródeł pojawiania się zachowań naruszających dyscyplinę; nabycie umiejętności dobierania i stosowania poszczególnych technik dyscyplinujących,
Zakres tematyczny szkolenia;
- Zachowania naruszające dyscyplinę w klasie
- Czynniki wpływające na występowanie zachowań naruszających dyscyplinę w klasie
- Działania nauczyciela zapobiegające wystąpieniu zachowań naruszających dyscyplinę
- Trzy postacie działań dyscyplinujących (metody i techniki interwencji)
6/10/15/20 godz. dydaktycznych
 
Radzenie sobie z dyscypliną w klasie jest coraz trudniejsze. Przyczyn tego problemu możemy upatrywać w zmianach zachodzących we współczesnym społeczeństwie oraz ich wpływie na zachowanie uczniów, sposobie, w jaki dzieci próbują sobie radzić, aby znaleźć dla siebie miejsce w codziennym życiu, niezaspokojeniu potrzeb oraz ich wpływie na zachowanie, w rozwoju społecznym i moralnym, wreszcie w coraz lepiej diagnozowanych i rozpoznawanych dysfunkcjach o podłożu biologicznym (Kołodziejczyk 2005).
Prezentowane szkolenie składa się z dwóch części. Pierwszy koncentruje się pomijanym w polskiej pedagogice przygotowaniem nauczyciela do uczenia zdyscyplinowanych zachowań. W ramach tej części szkolenie będzie organizowane wokół problemów związanych z definiowaniem zachowań naruszających dyscyplinę, rozumieniem przyczyn tych zachowań (co jest niezbędne dla skutecznych interwencji) oraz tego w jaki sposób nauczyciel może planować i realizować działania służące uczenia zdyscyplinowanych zachowań.
Druga część poświęcona jest metodom i technikom interwencji, które może zastosować nauczyciel w pracy z uczniami dla korygowania ich negatywnych zachowań. Prezentowane podejście oparte jest na koncepcji Kontinuum Postępowania Nauczyciela, które w kompleksowy sposób obejmuje możliwe do podjęcia działania od najdelikatniejszych (wykorzystujących najmniej władzy i siły nauczyciela) po działania najsilniejsze opierające się na regułach i konsekwencjach określonych w klasie i szkole. Omawiane kontinuum zawiera praktyczne wskazówki dla postępowania nauczyciela na każdym etapie jego interwencji (pierwszej, kolejnych oraz w ciągu całego roku szkolnego).
Korzystając z wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dotyczących kierowania klasą – dyscypliny w klasie szkolnej zajęcia będą dostosowane do potrzeb nauczycieli szkół na wszystkich poziomach edukacji.
Brak dyscypliny nie ogranicza się jedynie do zachowań uczniów. Nauczyciel powinien brać również pod uwagę swoje zachowanie i postępowanie, które może być źródłem problemów z dyscypliną.
 
Uczestnicy: wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni.
Treści:
1.    Zachowania naruszające dyscyplinę – definiowanie.
- zachowania, które wymagają natychmiastowej interwencji nauczyciela.
2.    Źródła niewłaściwych zachowań.
3.    Rola nauczyciela w przygotowaniu klasy do nauki i dyscypliny.
- przygotowanie sali lekcyjnej,
- przygotowanie klasy jako zespołu,
- kontinuum pracy nauczyciela (KPN)
4.    Metody i techniki reagowania w sytuacjach naruszających dyscyplinę.
- komunikacja niewerbalna,
- reagowanie w sytuacjach konfrontacji,
- konsekwencje i ich skuteczność,

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

Celem szkolenia jest dostarczenie najnowszej wiedzy o mechanizmach, funkcjach, pochodzeniu i środowiskowych   aspektach występowania zachowań agresywnych i przemocy wśród dzieci i młodzieży; nabycie praktycznych umiejętności reagowania w sytuacjach agresji i przemocy oraz   budowania długofalowych strategii pracy wychowawczej; wykształcenie praktycznych umiejętności planowania, organizowania i wdrażania   indywidualnych, klasowych i szkolnych   programów zapobiegania agresji i przemocy;

Zakres wiedzy:
- Złość, agresja, przemoc
- Mechanizmy zachowań agresywnych i przemocy
- Charakterystyka ofiar, sprawców i świadków agresji
- Metody zapobiegania agresji i przemocy w szkole
6/10/15/20 godz. dydaktycznych
 
Problem radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi uczniów jest jednym z najczęściej wymienianych przez nauczycieli. W warsztacie wykorzystane są doświadczenia zebrane podczas zajęć prowadzonych przez trenerów Ośrodka w szkołach na terenie całej Polski w różnych środowiskach lokalnych. Materiałem zbierającym i rozszerzającym treści poruszane na warsztacie jest książka „Agresja i przemoc w szkole – konstruowanie programów zapobiegania agresji i przemocy w szkole”.
 
Uczestnicy: wychowawcy klas, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni.
Treści:
1.    Wiedza na temat zachowań agresywnych i przemocy rówieśniczej.
- definicja agresji i przemocy,
- rodzaje zachowań agresywnych,
- źródła agresji,
- mity o agresji i przemocy.
2.    Psychologiczny portret ofiary i sprawcy.
3.    Wpływ szkoły na zachowania agresywne.
- rola nauczyciela w zapobieganiu zachowaniom agresywnym dzieci
4.    Procedury postępowania w sytuacji występowania zachowań agresywnych.
- reagowanie w sytuacji gorącej agresji,
- rozmowa ze sprawcą,
- rozmowa z ofiarą,
- konsekwencje i kary
5.    Metody pracy w sytuacji przemocy rówieśniczej.
- metoda „wspólnej sprawy”
- metoda „bez obwiniania”

Prezentacja programów przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole, realizowanych w Polsce i na Świecie.

Szkolenia Rady Pedagogicznej oraz Rodziców

Propozycje tematyczne szkoleń

1.    Skuteczny wychowawca. Kierowanie klasą - dyscyplina w klasie
2.    Jak rozmawiać z rodzicami o trudnych sprawach?
3.    Jak skutecznie motywować rodziców do współpracy ze szkołą?
4.    Stres w pracy nauczyciela i sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
5.    Doskonalenie uczenia się. Efektywne techniki zapamiętywania.
6.    Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dla szkół. Jak napisać i rozliczyć projekt?
7.    Budowanie autorytetu nauczyciela.

Celem szkoleń jest pokazanie kadrze pedagogicznej oraz rodzicom form pracy i współpracy z dziećmi i młodzieżą. Wskazanie modeli i narzędzi pracy z dziećmi i młodzieżą.
Uświadomienie, iż istnieją formy finansowania pewnych działań edukacyjnych ze źródeł innych niż budżet szkolny.
Jak również ukazanie jak ważne jest dokształcanie się kadry pedagogicznej.

Powyższe tematy są jedynie propozycjami. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie tematyki szkoleń.

Koszt szkolenia
Każdorazowo ustalany jest ze zleceniodawcą w zależności od ilości osób.