Szkolenia HR

Szkolenia HR

Konkurencyjność i innowacyjność firm jest często uwarunkowana otoczeniem, w którym działa przedsiębiorstwo – dostępnością partnerów do współpracy, zapleczem, ale przede wszystkim jakością kapitału ludzkiego. W wielu sektorach pracownicy są dużo mocniej zaangażowani w tworzenie i dostarczanie wartości dla klienta. W tego typu usługach wiedza i umiejętności pracowników są kluczowym elementem konkurencyjności przedsiębiorstwa. Umiejętności pracowników są najważniejszym stymulatorem konkurencyjności przedsiębiorstwa a dostępność na rynku pracy lepiej wykwalifikowanych pracowników jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju firmy.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom, zarówno Pracodawców jak i Pracowników, pragniemy zaproponować Państwu cykl szkoleń (do indywidualnego wyboru) podnoszących kompetencje i kwalifikacje Państwa pracowników.

 

Profesjonalne Kadry Zarządzające

Moduł "Przywództwo"

To innowacyjna metoda oparta na doświadczeniu krajów Europy zachodniej. Wykorzystywana jest gównie do prowadzenia szkoleń z zakresu przywództwa, komunikacji i rozwoju osobistego. Praca z końmi w trakcie warsztatów oparta jest na wzajemnym szacunku, zaufaniu i realizmie zachowań. Sprawia to, iż uczestnicy doświadczają w 100% swojej indywidualności, odpowiedzialności, pewności siebie, świadomości – a wszystko to jest niezbędne dla rozwoju umiejętności przywódczych i komunikacyjnych.

Zakres szkolenia opiera się na 3 głównych elementach składowych:

-Przywództwo – warsztaty pomagają w doświadczaniu mocnych cech każdego z uczestników. To nie przewodzenie koniom lecz ludziom, zespołom, projektom, firmom i organizacjom.

-Osiąganie celów i pokonywanie przeszkód – warsztaty wspomagają w jasnym zdefiniowaniu celów oraz pokonać bariery zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym

-Dystans i bliskość – jest to emocjonalny proces edukacyjny pokazujący, jak wykorzystywać dystans oraz bliskość w komunikacji, przywództwie i osobistych związkach

Forma; warsztaty polegają na pracy z końmi, jako współtrenerami. Zajęcia przygotowane są w sposób, by nie wymagać doświadczenia w obcowaniu z końmi. Zadania polegają na pracy z koniem. Ćwiczenia obejmują elementy obserwacji koni, prowadzenia ich do wyznaczonego celu, wspólnym pokonywaniu przeszkód, poszerzania swojej sfery komfortu, budowaniu wzajemnego zaufania i komunikacji. Warsztaty oprócz pracy w grupie i ćwiczeń praktycznych z końmi, obejmują analizę materiału video. Praktyczne ćwiczenia odbywają się na placu manewrowym.

Moduł "Decyzje"

Zajęcia składają się z 2 części. Wykładowej, podczas której słuchaczom zostaną przybliżone zadania z zakresu- teorii decyzji; klasyfikacji decyzji; przebiegu procesu decyzyjnego; metody „Za i przeciw”; matrycy wyborów; analizy SWOT; drzewa decyzyjnego; szacowanie parametryczne; negocjacje, technika definicja i trójpunktowa; burza mózgów; kapelusze De Bono i ryzyko. Warsztatowej – uczestnicy wezmą udział w strategicznej grze decyzyjnej, podczas której w symulowanej rzeczywistości będą podejmować decyzje wpływające na rozwój ich wirtualnej firmy.

Moduł "Zespół"

Celem bloku tematycznego jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania zespołem. Uświadomienie procesów zachodzących podczas jego tworzenia i dojrzewania; zapoznanie uczestników z interaktywnym modelem kierowania podwładnymi oraz zespołem; zapoznanie się z podstawami motywowania pracowników, rozpoznawaniem indywidualnych czynników. Na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej, w symulowanej rzeczywistości gry strategicznej, każdy uczestnik będzie postawiony w obliczu wyborów i konieczności podejmowania decyzji dotyczących wirtualnego zespołu.

Moduł "Komunikacja"

Podczas części teoretycznej uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami – komunikacja interpersonalna; kanały przekazu informacji; etapy procesu wymiany informacji; rodzaje i metody użycia skutecznej informacji werbalnej; znaczenie komunikatów niewerbalnych; użycie gestów, mimiki-znaczenie kontaktu wzrokowego; zasady efektywnego prowadzenia spotkań –czas, miejsce, przebieg, moderator; negocjacje jako forma komunikacji biznesowej –przygotowanie negocjacji analiza celów i priorytetów obu stron; socjotechniki stosowane w procesie negocjacji i jak sobie z nimi radzić.

Część warsztatowa będzie odbywała się w warunkach kameralnych i terenowych. Zadania będą wymagały użycia zdobytej wiedzy dotyczącej zarządzania komunikacją. Uczestnicy przećwiczą różne modele komunikacji oraz będą definiowali i używali zdefiniowanych kanałów komunikacyjnych.

Moduł "Projekty"

Podczas części teoretycznej uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami –definicja projektu; atrybuty projektu; rodzaje projektów; fazy i cykl życia projektów; cele i strategie projektu. W części warsztatowej uczestnicy wezmą udział w grze symulacyjnej – „ale babka”. Podczas zajęć praktycznych zostaną przećwiczone wszystkie fazy projektu, począwszy od działań przedprojektowych –inicjatywa, poprzez powołanie projektu, planowanie, realizację aż do oficjalnego zakończenia.

Czas szkolenia

Szkolenia są wyjazdowe. Jeden moduł to dwa dni szkoleniowe. 

Koszt szkolenia

W kosztach zostały ujęte - zajęcia, materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie

 

Negocjacje i finalizacja umów

Negocjacje - Szkolenie zawiera główne zagadnienia tematu, takie jak mediacje, negocjacje i arbitraż, a także ADR (Alternative Dispute Resolution). Zajęcia prowadzone będą metodą teoretyczno-warsztatową.

Szkolenie pomoże rozwinąć warsztat negocjacyjny uczestników, podnieść efektywność prowadzonych negocjacji poprzez nieszablonowe spojrzenie na sam proces negocjacyjny, jak również przedstawienie, przyswojenie oraz przećwiczenie wiedzy i narzędzi związanych ze skutecznymi negocjacjami.

Finalizacja umów - Szkolenie wprowadzi uczestników do prawa umów. Poznają zasady i sposoby zawierania umów, a także ich rodzaje. Zapoznają się ze skutkami wynikającymi z treści umów i błędach popełnianych w umowach.

Szkolenie ma formę praktycznego warsztatu umiejętności interpersonalnych. Zajęcia zawierają krótkie wprowadzenie teoretyczne wspierane konkretnymi przykładami z autentycznych sytuacji wraz z praktycznymi ćwiczeniami opartymi na metodach symulacyjnych, studiach przypadków i dyskusji w grupie. W trakcie prowadzonych zajęć praktyczne umiejętności nabyte przez uczestników szkolenia sprawdzane są poprzez realizację zadań grupowych.


Czas trwania

16 godzin - dwa dni szkoleniowe

 

Zarządzanie Zespołem

Zarządzanie zespołem, kierowanie zespołem - szkolenie poświęcone temu zagadnieniu skierowane jest z myślą o menedżerach, którzy chcą jeszcze sprawniej, wydajniej kierować swoimi pracownikami. Szkolenie, które kładzie nacisk na jakość komunikacji szefa z pracownikiem w sposób zwiększający efektywność zespołu. Celem szkolenia jest praktyczny trening umiejętności budowania efektywnych relacji szef - podwładny, w tym wdrażania struktur motywacyjnych w zespołach.

Profesjonalne zarządzanie zespołem powoduje, że tak kierowany zespół pracowników osiąga znacznie więcej niż tylko postawione przed nim cele, przekracza je i idzie naprzód osiągając sukces. Jak to się dzieje, że jeden zespół osiąga sukces za sukcesem a inne nie realizują nawet minimalnych celów? Odpowiedź i recepta to zarządzanie zespołem według nowoczesnych i sprawdzonych metod kierowania ludźmi.

Tematyka szkolenia;

1. Podstawowe wiadomości – zarządzanie, lider a przywódca, grupa a zespół, style kierowania, role menedżera.

2. Koordynacja pracy zespołowej – potrzeby człowieka i sposoby ich zaspokajania, delegowanie.

3. Budowanie efektywnego zespołu.

4. Zarządzanie zadaniami i rolami zespołowymi: kierowanie zespołem pracowników - metody wywierania wpływu; wykorzystanie potencjału grupy i poszczególnych osób; rola przewidywania zachowania i adekwatność postępowania lider, koordynator, pomysłodawca, badacz, krytyk, kontroler, realizator, dusza zespołu; wyznaczanie celów – SMART; analiza SWOT - jedna z metod analizy strategicznej.

5. Reagowanie na procesy grupowe – rozwiązywanie problemów grupowo.

6. Komunikacja interpersonalna z podstawami asertywności: komunikacyjne umiejętności lidera – wykształcenie atmosfery współpracy – „gra do jednej bramki”; umiejętności retoryczne; werbalne i niewerbalne techniki aktywnego słuchania; prowadzenie dyskusji; ocena stylu zarządzania menedżera sprzedaży, metody motywowania, doboru argumentów, zrozumienia zasad komunikacji; nagradzanie i chwalenie.

7. Moderowanie spotkań zespołowych - integracja, więzi, wspieranie.

8. Motywowanie, dyscyplinowanie i ocena pracowników.

9. Stymulowanie kreatywności zespołowej - Sposoby na twórcze podejście do tematów.

10. Zarządzanie konfliktem: definicja konfliktu, przyczyny; uwarunkowania sytuacji konfliktowych; pozytywne aspekty konfliktu; proces eskalacji konfliktu; sposób rozwiązywania konfliktów; negocjacje.

Czas trwania

16 godzin - dwa dni szkoleniowe

 

Komunikacja wewnętrzna w firmie

Dobra komunikacja wewnątrz firmy zwiększa zaangażowanie pracowników i zmniejsza ich opór wobec zmian. Stanowi podstawę zasadniczych funkcji organizacji, takich jak sprawowanie kontroli, motywowanie oraz informowanie. Pracownicy, którzy wiedzą, co dzieje się w firmie, jakie są planowane działania i kto będzie za co odpowiedzialny, czują się szanowani i traktowani poważnie. Ich podejście do wykonywanych zadań jest wówczas znacznie bardziej solidne. Dlatego też wychodzimy z propozycją zorganizowania szkolenia na temat komunikacji w zakładzie pracy.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia;

1. Komunikacja ( Czym jest komunikacja?; Rodzaje komunikacji; Komunikacja werbalna; Komunikacja niewerbalna; Poziomy komunikacji – fatyczny, instrumentalny, efektywny; Bariery komunikacji)

2. Efektywne stosowanie narzędzi komunikacji (Komunikat FUO; Komunikat typu JA; Komunikat typu TY; Aktywne słuchanie)

3. Komunikacja wewnętrzna a wartości i kultura organizacyjna w firmie (Style kulturowe w organizacji; System wartości firmy i poszczególnych pracowników; Wykorzystywanie technik właściwej komunikacji wewnątrz firmy; Wspieranie biznesu przez komunikację wewnętrzną)

4. Komunikacja w sytuacji zmiany (Zarządzanie kryzysem w firmie; Przepływ komunikacyjny wewnątrz firmy; Bariery komunikacyjne w organizacji w sytuacji zmiany)

5. Mierzenie efektywności systemu komunikacji wewnątrz firmy (Audyt komunikacji wewnętrznej; Rozpoznanie i diagnoza problemu; Stworzenie narzędzia badawczego; Przeprowadzenie badań; Analiza wyników badań; Wprowadzenie zmian w organizacji)

Czas trwania

16 godzin - dwa dni szkoleniowe

 

Ochrona danych osobowych

Szkolenie przeprowadzone będzie w oparciu o obowiązujące przepisy i praktykę stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), aktów wykonawczych do tej ustawy oraz innych ustaw nawiązujących do ustawy o ochronie danych osobowych.

Szkolenie swoim zakresem obejmie m.in.

 1. Pojęcie danych osobowych.
 2. Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych.
 3. Dane zwykłe a dane szczególnie chronione (dane wrażliwe).
 4. Pojęcie przetwarzania danych osobowych..
 5. Zdefiniowanie pojęcia administratora danych osobowych.
 6. Podstawy prawne umożliwiające przetwarzanie danych osobowych:
 7. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych.
 8. Informatyzacja systemów informacyjnych.
 9. Zabezpieczanie danych osobowych na terenie administratora danych.
 10. Instytucja powierzenia danych osobowych – podstawa prawna oraz najnowsze orzecznictwo.
 11. Rejestrowanie baz danych w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych. Prawa osób, których dane są przetwarzane (prawo do informacji oraz modyfikacji danych osobowych, sprzeciw wobec ich przetwarzania, obowiązek informacyjny) oraz praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 12. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, upoważnienia dla pracowników, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, protokoły z czynności realizowanych w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych).
 13. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 14. Ochrona danych osobowych w kontekście ustawy o dostępie do informacji publicznej z 06.09.2001 r. Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej.

Czas trwania

16 godzin - dwa dni szkoleniowe.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wykładów i warsztatów.