Szkolenie z zakresu eksplozymetrów

Szkolenie z zakresu eksplozymetrów

Głównym celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom aktualnej wiedzy na temat podstaw eksplozymetrii, toksykologii i tlenometrii, interpretacji wyników ze wskazaniem najczęściej występujących błędów, przygotowanie oświadczeń dla zezwoleń jednorazowych na prace szczególnie niebezpieczne, obsługę przyrządów, konserwację i zatrucia przyrządów wraz z ekonomizacją pomiarów.
Metody i formy realizacji:
Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz ćwiczenia praktyczne z uwzględnieniem technik wspomagających i oraz praktycznego użycia sprzętu pomiarowego.
Program szkolenia
1. Uregulowania prawne dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, Dyrektywa ATEX, Polskie Normy.
2. Charakterystyka gazów wybuchowych i par cieczy palnych, granice wybuchowości gazów i par, parametry fizyko-chemiczne par cieczy palnych, parametry toksyczne gazów i par, zasady klasyfikacji stref zagrożonych wybuchem.
3. Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, przeciwwybuchowe urządzenia elektryczne.
4. Zasady doboru urządzeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
5. Podstawowe zasady doboru aparatury eksplozymetrycznej w zależności od występujących mediów palnych, struktura urządzeń eksplozymetrycznych, eksplozymetry przenośne i systemy eksplozymetryczne, zasady wykonywania pomiarów gazometrycznych, aparatura gazometryczna w świetle Dyrektywy ATEX 100A.
6. Metodyka kalibracji i kontroli bieżących aparatury eksplozymetrycznej, konserwacja przyrządów i systemów eksplozymetrycznych, kalibracja przyrządów gazometrycznych, zasady poprawnej eksploatacji aparatury gazometrycznej, ocena wykonywanych pomiarów i wydawanie zezwoleń.
7. Ocena ryzyka, ekonomizacja pomiarów
Kadra dydaktyczna;
Szkolenie prowadzić będą specjaliści PSP, specjaliści z zakresu ratownictwa chemicznego, monitoringu gazów palnych i toksycznych