Uprawnienia energetyczne

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych, przy których wymagane jest posiadanie kwalifikacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003 roku poz. 828).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach: eksploatacji*/ i dozoru**/ w zakresie obsługi, konserwacji, remontów oraz montażu  i kontrolno-pomiarowym, przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego sprawdzającego posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności:

  • mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska                 

-w zakresie obsługi;

  • związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci                          

- w zakresie konserwacji;

  • związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego

-  w zakresie  remontów;

  • niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci

 - w zakresie montażu;

  • niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci

                                                                                          - w zakresie kontrolno-pomiarowym.

 


Powrót