„Warsztaty antystresowe - Stres i Wypalenie Zawodowe”

„Warsztaty antystresowe - Stres i Wypalenie Zawodowe”

Stres jest zjawiskiem biologicznym, stanowiącym reakcję organizmu na jakiekolwiek stawiane mu wymagania: fizyczne lub psychiczne. Pojęciem stres określa się wszystkie bodźce, które zmieniają stopień gotowości człowieka do działania. Stres może być spowodowany czynnikami umysłowymi, fizjologicznymi, anatomicznymi lub fizycznymi. Praca w każdych warunkach niesie za sobą niebezpieczeństwo stresu. Dziś niemal każdy jest na niego narażony. Coraz szybsze tępo życia, pogoń za pracą, stanowiskiem, pieniędzmi. Wszystko to do prowadzi do nasilenia napięcia nerwowego, presji psychicznej i w rezultacie wypalenia zawodowego. Większość pracowników lubi swoją pracę, postrzega ją jako własną pasję, niekiedy misję. Niemożność wykonywania swoich zajęć, ciągłą presja, wyścig w osiąganiu lepszych wyników  - może stać się dla niektórych poważnym problemem, dlatego istotne jest pokazywanie ludziom szerszej perspektywy własnego działania, własnych możliwości, potencjału. Radzenie sobie ze stresem jest umiejętnością, zatem wymaga nie tylko wiedzy na temat strategii, stylów, metod, ale też świadomej decyzji co do postępowania w trudnych sytuacjach. Wymaga też czasu, aby zdobyta wiedza mogła być sprawdzona i wykorzystana w praktyce. Nawet jeśli dziś większość pracowników odczuwa niski poziom stresu, to ważne jest, aby byłą przygotowana do radzenia sobie z nim, gdy jego poziom wzrośnie.
Stąd Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku wychodząc naprzeciw rosnącemu problemowi dzisiejszej kadry pracowniczej przygotował program, którego celem jest przede wszystkim:
•    Umożliwienie odpoczynku psychicznego, jak i fizycznego
•    Dostarczenie niezbędnej wiedzy min.: na temat stresu, wypalenia zawodowego, zasobów osobistych i ogólnych założeń jego leczenia.
•    Umożliwienie kontaktu z psychologami, terapeutami, aby uświadomić cel ich pracy, przydatność pomocy psychologicznej oraz na czym polega kontakt z osobami profesjonalnie udzielającymi wsparcia.
•    Umożliwienie doświadczenia pozazawodowej więzi i współpracy w grupie, wzmocnienie roli komunikacji, wymiany doświadczeń oraz integracji.
•    Umożliwienie odreagowania emocjonalnego poprzez sport i wysiłek fizyczny, rozmowę.

Proponowany program szkolenia;

W ramach każdego dnia stałymi elementami są:
1.    Gimnastyka poranna na świeżym powietrzu
2.    Posiłki (śniadanie, obiad, kolacja)
3.    Zajęcia przedpołudniowe związane z aktywnością fizyczną, sportem
4.    Zajęcia popołudniowe (warsztaty tematyczne)
5.    Wieczorna relaksacja (praktyczne zastosowanie technik relaksacyjnych)
6.    Spotkania z drugim człowiekiem

Ad 1. Gimnastyka poranna ma za zadanie pobudzić energetycznie organizm na cały dzień. Jest to również propozycja aktywnej formy rozpoczynania dnia – profilaktyki stresu. Gimnastyka trwa 15 minut każdego dnia, 45 minut przed śniadaniem i jest prowadzona na świeżym powietrzu przez trenera.

Ad 3. Zajęcia przedpołudniowe to forma odreagowania stresu poprzez wysiłek fizyczny. W ramach tych zajęć możliwe są: piesze wycieczki, spływ kajakowy, paintball i inne związane z możliwościami organizacyjnymi oraz umową między organizatorami a zleceniodawcą.

Ad 4. Zajęcia popołudniowe. To cykl warsztatów i połączonych z mini wykładami, mający charakter informacyjny i profilaktyczny.

Proponowane tematy;

I - Wybrane zagadnienia z zakresu wypalenia zawodowego - Zjawisko wypalenia zawodowego. Lista objawy, fazy wg różnych badaczy, symptomy i jego źródła. Sytuacje zwiększające ryzyko wypalenia zawodowego. Sposoby jak radzić sobie z wypaleniem.

II - Stres w pracy - analiza przyczyn - Rozpoznawanie przyczyn i objawów stresu. Analiza stresu. Jak silny jest mój stres? Wyczerpanie dniem pracy. Jak zmniejszać odczuwanie stresu w pracy? Mentalne przygotowanie do pracy.

III - Konflikty w pracy - Przyczyny i konsekwencje konfliktów interpersonalnych w pracy. Trudności w relacjach między współpracownikami. Trudności w relacjach na płaszczyźnie zawodowej. Co robić kiedy konflikty nadal się utrzymują?

IV - Opracowanie strategii zmian w miejscu pracy - Poznanie kultury pracy. Opracowanie strategii antystresowej. Organizacja miejsca pracy. Analiza metod pracy. Zarządzanie czasem. Skuteczne komunikowanie się. Wewnętrzna równowaga. Czas relaksu. Jak się wyciszyć i jak pobudzić aktywność.

V - Jak się zmienić? - Stres jako następstwo nierealistycznych pragnień i oczekiwań. Analiza osobowości. Pomaganie innym. Wspieranie współpracowników. Wewnętrzna równowaga. Czas relaksu. Jak sobie radzić z szefem?

VI - Życie prywatne - Mój czas wolny. Nauka relaksu. Rozwijani zainteresowań. Prawidłowa dieta i nawyki żywieniowe. Życie nie składa się tylko z pracy. Poszukiwanie straconych godzin.

Ad 5. Wieczorna relaksacja. Ma służyć zapoznaniu uczestników szkolenia z metodami, które mogą być
z powodzeniem stosowane codziennie, jako forma radzenia sobie ze stresem. Każda relaksacja trwa do 30 minut.
Spotkania z drugim człowiekiem to godzinne, wieczorne spotkania w małych grupach służące wymianie doświadczeń związanych z trudnymi sytuacjami, radzeniem sobie w sytuacjach ekstremalnych, odreagowaniem emocjonalnym poprze rozmowę w atmosferze zrozumienia i profesjonalnego wsparcia.   

Wstępny kosztorys:
Koszt szkolenia ustalany jest każdorazowo ze zleceniodawcą w zależności od ilości osób.
Termin szkolenia zgodnie z wymaganiami klienta – do ustalenia.
Kalkulacja zawiera; dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, zajęcia, zajęcia rekreacyjne, rekreacja, spotkania integracyjne, materiały
Po szkoleniu sporządzamy raport poszkoleniowy „Warsztaty antystresowe - Stres i wypalenie zawodowe w pracy” - opracowany przez kompetentnych psychologów pracujących z uczestnikami podczas warsztatów.

 


Powrót